Thông tin tài trợ

Link: Payment.Ename.vn / ThanhToan.Ename.vn

Ename.vn là một dự án phi lợi nhuận nên chúng tôi không thu phí dịch vụ mà chỉ xin bạn một khoản tiền ủng hộ tùy tâm thông qua Donation.vn để khoản tiền này luôn được công khai trên trang thư cảm tạ của bạn tại YourEname.donation.vn.

Ename.vn cần rất nhiều chi phí để mua những tên miền đặc biệt và duy trì hàng trăm tên miền vĩnh viễn cho tất cả mọi người ngay cả sau khi họ qua đời mà không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường. Chúng tôi cũng cần có chi phí độ nhật cho những kỹ sư IT đang tạo và quản trị các website được tạo bởi Ename.vn, Publisher.vn, Quality.vnHistory.vn. Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bất cứ khi nào bạn có thể để mọi người Việt Nam trên toàn cầu đều có một cuốn hồi ký online YourEname.ename.vn và một tiểu sử online YourEname.history.vn tồn tại vĩnh viễn mà con cháu của họ không cần gia hạn. 

Vui lòng ủng hộ chúng tôi thông qua DangKy.donation.vn